bac ho va ngay quoc te lao dong 1 5

Bác Hồ và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước nhà được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-C/NV/CC ngày 18/2/1946 về những ngày nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong đó công bố: Ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức và công nhân, lao động cả nước được nghỉ một ngày có hưởng lương. Kể từ đây, ngày 1/5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức hằng năm của Nhà nước ta.
 • Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

  I. CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ, CHIẾN CÔNG OANH LIỆT CỦA SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
 • Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

  Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ra đời vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969) - 42 năm sau Đường cách mệnh và 11 năm sau tác phẩm Đạo đức cách mạng. Có thể xem đây là ba tác phẩm đánh dấu những mốc quan trọng trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và hoàn chỉnh tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư cách của một người cách mệnh xác định những yêu cầu đối với người tự nguyện đi theo con đường cứu nước mới mà Nguyễn Ái Quốc xác định, lựa chọn cho dân tộc. Đạo đức cách mạng ra đời vào lúc nhân dân ta đang kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khôi phục kinh tế và cải tạo quan hệ sản xuất, chuyển sang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân là sự hoàn chỉnh tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, chủ yếu hướng vào cán bộ, đảng viên - đối tượng mà Người rất quan tâm và lo lắng. Có thể xem đây là lời di huấn của một chiến sĩ cộng sản, một lãnh tụ kính yêu của Đảng đến những đồng chí thuộc các thế hệ kế tiếp nhau, vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng.
 • Sửa đổi lối làm việc

  Mục đích của tác phẩm là: nâng cao trình độ lý luận, nâng cao tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng.
 • Thanh niên phải vừa "hồng" vừa "chuyên"

  “…Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết…”. Đây là nội dung trích trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng chính là tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Thanh niên.

Quận Đoàn 4 TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 405 Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39 402 061 - Email: doantncsquan4@gmail.com
Copyright © 2014 Quandoan4.thanhphohochiminh.vn. All Rights Reserved
Quản trị website: Đ/c Hồng Hạnh (0933.058.412)
Thiết kế website bởi ESCO